26/03/2023

helpsoc

”helpsoc inform social agency, Sociālais info dienests ”rus-EC-latvija-word news, rus,multilang press"

CSDD: кабинет министров в Латвии принял меры по борьбе с COVID-19

Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в Латвии, правительство решило в период чрезвычайной ситуации усилить меры предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы и другие области. Распространено на 3 языках: лат, рус, и английском

E-pakalpojumu lietotāj!

Atsaucoties uz Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmumu, CSDD nosūta Jums
sekojošu Ministru kabineta 2020.gada 14.marta lēmumu:

Latvijas valdības paziņojums

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt
piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi
skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās,
pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina
bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus,
kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem
pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns
un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar
Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem
jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un
centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020.
gada 12. maija līdz 15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku,
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā
naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā
darbība pulcējoties.

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta
un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras,
izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst.
23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur
lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta
personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu,
dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas
Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu
robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas
valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz
ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit
atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus,
lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota
atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un
pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.

———————————————————————————

Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в Латвии,
правительство решило в период чрезвычайной ситуации усилить меры
предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных
учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы
и другие области.

Начиная с 16 марта дошкольные учебные заведения и учреждения по уходу за детьми
должны будут организовать работу дежурных групп для присмотра за детьми,
родители которых не могут это обеспечить. Чтобы получить эту услугу, родители
должны будут предоставить дошкольному учреждению письменное заявление,
подтверждающее, что ребенок и его семья в течение последних 14 дней не были за
границей и не общались с больными вирусом Covid-19 или их контактными лицами. В
этом заявлении также должно быть указано, что у родителей нет иной возможности
обеспечить присмотр за ребенком.

Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дистанционным, а
централизованные экзамены по иностранному языку будут перенесены на даты в
период с 12 — 15 мая 2020 года.

Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные и другие общественные
мероприятия, включая мероприятия, проводимые в ночных клубах и дискотеках,
запрещены, независимо от количества посетителей. Запрещены также митинги,
шествия, пикеты и религиозные мероприятия.

Запрещены также все неорганизованные собрания более чем по 50 человек
одновременно в местах культуры и отдыха, развлекательных, спортивных и
религиозных местах. Время работы культурно-развлекательных, спортивных и других
мест отдыха не дольше 23:00.

С 17 марта будут отменены все международные пассажирские перевозки через
аэропорты, порты, автобусы и железнодорожным транспортом. Аналогичным образом, с
17 марта запрещается перемещение людей и транспортных средств через аэропорты,
порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения как внешних, так и
внутренних границ Европейского союза. Этот запрет не распространяется на
перевозку грузов.

Вышеупомянутые ограничения на передвижение через аэропорты, порты,
железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границы не распространяются
на тех граждан Латвийской Республики, которые хотят вернуться в Латвию. Не
распространяются они и на иностранцев, которые постоянно проживают в Латвии и
хотят сюда вернуться, а также на иностранцев, желающих покинуть Латвию.

В период чрезвычайной ситуации Министерство экономики в сотрудничестве с
предприятиями торговли введут меры по обеспечению социального дистанцирования в
местах торговли.

В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безопасности наступает
соответствующая административная или уголовная ответственность.

Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в первую очередь необходимо
обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости
и сырья для их производства.

———————————————————————————

The government has decided to extend the precautionary and security measures
during the emergency situation in order to prevent more effectively the spread
of COVID-19 in Latvia. The restrictions will affect the work of educational
establishments, public assembly, movement outside the state borders and other areas.

From 16 March onwards, pre-school educational establishments and institutions
providing childcare will have to ensure the work of ‘on-duty’ groups that will
look after those children whose parents are unable to do so. To receive this
service, parents have to submit a written statement informing that the child and
family have not visited any COVID-19 affected country and have not been in
contact with COVID-19 infected persons or contact persons. The statement should
also include information that parents do not have any other possibility of
providing childcare.

The training process in educational establishments will continue to take place
remotely, and centralized foreign language exams are postponed to the period
from 12 May and 15 May 2020.

In addition, all events relating to public holidays, commemorations,
entertainment, culture, sports and recreational activities, incl. in nightclubs
and discotheques, are prohibited irrespective of the number of visitors.
Meetings, demonstrations, pickets and religious activities involving the
assembly are also prohibited.

Unorganized gatherings in cultural, entertainment, recreation, sports and
religious venues for more than 50 people at the same time will also be limited.
The office hours of cultural, entertainment, sports and other recreational areas
will be no longer than until 23.00.

International passenger transport through airports, ports, by bus and rail
transport will be cancelled as of 17 March. In addition, the movement of persons
and vehicles through airport, port, railway and road border crossing points at
the European Union’s external border, as well as at border crossing points
intended for local border traffic will be banned from 17 March 2020. This
prohibition will not apply to the carriage of goods.

The above-mentioned restrictions to travel through airport, port, railway and
road crossing points shall not apply to nationals of the Republic of Latvia who
wish to return to Latvia. Nor do they apply to foreign nationals whose permanent
place of residence is in Latvia and who want to return here or to foreign
nationals who want to leave Latvia.

During this period, the Ministry of Economics in cooperation with traders will
introduce measures to ensure social distancing in trading venues.

In case of non-compliance with the above-mentioned measures, appropriate
administrative or criminal liability will be imposed.

During the emergency situation, the companies have to primarily ensure the
supply of food, medicinal products, essential goods and raw materials necessary
to produce these products.

Ar cieņu,

CSDD

Translate » LV Rus Eng Pol ..more..